Turkologia ogółem

Tu zamieszczam informacje o materiałach dotyczących narodów i języków w bardziej ogólnym lub zbiorowym ujęciu, w tym opracowaniach naukowych poświęconych tej tematyce w części lub w całości.

Literatura piękna

W oazie i na stepie. Myśli muzułmańskiego Wschodu, red. Edward Tryjarski, PIW, Warszawa 1958

Placówki i organizacje naukowo-badawcze

Polskie Towarzystwo Orientalistyczne

Opracowania naukowe

Książki

Balduauf I., Schriftreform und Schriftwechsel bei den muslimischen Russland- und Sowjettürken (1850-1937) : ein Symptom ideengeschichtlicher und kulturpolitischer Entwicklungen, Akadémiai Kiadó, Budapest 1993

Benzing J., Einführung in das Studium der altaischen Philologie und der Turkologie, Wiesbaden : O. Harrassowitz, 1953

Boeschoten H., Verhoeven L., Turkish Linguistics Today, 1991

Clauson G., An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth-Century Turkish, Oxford 1972

Golden P. B., An Introduction to the History of the Turkic Peoples: ethnogenesis and state-formation in medieval and early modern Eurasia and the Middle East, Otto Harrassowitz, Wiesbaden 1992

Gumilow L., Dzieje dawnych Turków, PIW, Warszawa 1972

Hammer J. H., Rice F. A., A Bibliography of Contrastive Linguistics, 1965

Hazai G., Handbuch der Türkischen Sprachwissenschaft [1], 1990

Janhunen J., Rybatzki V., Writing in the Altaic world, Finnish Oriental Society, Helsinki 1999

Johanson L., Linguistische Beiträge zur Gesamtturkologie, Akadémiai Kiadó, Budapest 1991

Johanson, Lars & Éva Agnes Csató (ed.). 1998. The Turkic languages. London: Routledge

Kakuk Z., Mai török nyelvek. Vol. 1 – Bevezetés [współczesne języki turkijskie – wprowadzenie], 1976

Kałużyński S., Tradycje i legendy ludów tureckich, Iskry, Warszawa 1986

Laut J. P., Was ist Turkologie?

Łabęcka-Koecherowa M., Mitologia ludów tureckich (Syberia Południowa), Dialog, Warszawa 1998

Majda T., Studia z dziejów i kultury ludów tureckich, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2013

Menges, K. H. 1968. The Turkic languages and peoples: An introduction to Turkic studies. Wiesbaden: Harrassowitz

Muchliński A., Źródłosłownik wyrazów, które przeszły, wprost czy pośrednio, do naszej mowy z języków wschodnich, tudzież mających zobopólną analogję co do brzmienia lub znaczenia, z dołączeniem zbiorku wyrazów, przeniesionych z Polski do języka tureckiego. Zebrał i objaśnił Antoni Muchliński. Petersburg: czcionkami Cesarskiej Akademii Nauk, 1858

Nagrodzka-Majchrzyk T., Geneza miast u dawnych ludów tureckich (VII-XII w.), Ossolineum, Wrocław 1978

Nawrocki A., Szamanizm i Węgrzy, Iskry, Warszawa 1988

Oriental Studies and Arts. Contributions Dedicated to Professor Tadeusz Majda on His 85th Birthday, Wydawnictwo Akademickie „Dialog”, Warszawa 2015

Oriental studies in the sixty years of independent Poland, Warszawa: PWN, 1983

Polska bibliografia turkologiczna, oprac. Emiroğlu Ö. i Majda T., Wydawnictwo Agade, Warszawa 2012

Poppe N., Vergleichende Grammatik der altaischen Sprachen, 1960

Pouillon F., Dictionnaire des orientalistes de langue française

Räsänen M., Materialien zur Lautgeschichte der türkischen Sprachen, Societas Orientalis Fennica, Helsinki 1948; w przekładzie rosyjskim: Рясянен М., Материалы по исторической фонетике тюркских языков, Издательство иностранной литературы, Москва 1955

Räsänen M., Versuch eines etymologischen Wörterbuchs der Turksprachen, Helsinki 1971

Róna-Tas A., Introduction to Turkology, 1991

Sadzewicz M., Polska orientalistyka w czołówce światowej, Warszawskie Wydawnictwo Prasowe RSW „Prasa”, Warszawa 1964

Setsu F., Issues in Turkic languages: description and language contact, Kyoto University, Kyoto 1999

Siatkowski J., Językowe wpływy tureckie w „Atlasie ogólnosłowiańskim”. [Warszawa: UW], 2003

Stachowski M., Alttürkische Wortstudien, Istanbul-Berlin 2002

Stachowski M., Languages and culture of Turkic peoples, Księgarnia Akademicka, Kraków 1998

Stachowski M., Uralistik und Turkologie – geschieden und doch verliebt, Berzsenyi Dániel Tanárképzo Foiskola, Szombathely 2001

Stachowski S., Słownik historyczny turcyzmów w języku polskim. Kraków: Księgarnia Akademicka, 2007

Starostin S., Dybo A., Mudrak O., Etymological dictionary of the Altaic languages, Leiden-Boston: Brill 2003

Studia Orientalia Thaddaeo Lewicki oblata: materiały sesji naukowej poświęconej pamięci Profesora Tadeusza Lewickiego, Kraków, 17-18 listopada 1993 / [red. nauk. Elżbieta Górska, Barbara Ostafin] ; Uniwersytet Jagielloński. Instytut Filologii Orientalnej

Szkice z dziejów polskiej orientalistyki (red. J. Reychman, S. Strelcyn, T. Majda), praca zbiorowa w 5 tomach (pierwszy wydany w 1957 r.), PWN, Warszawa

Śladami dawnych kultur. Od Wołgi do Oceanu Spokojnego, praca zbiorowa (tłum. z rosyjskiego), PWN, Warszawa 1958

Tietze A., Sprachgeschichtliches und etymologisches Wörterbuch des Türkeitürkischen. Erster Teil: A-E, Zweiter Teil: F-J)

Tryjarski E., In confinibus Turcarum. Szkice turkologiczne, Agencja Wydawnicza Dąbrowski, Warszawa 1994

Tryjarski E., Zwyczaje pogrzebowe ludów tureckich na tle ich wierzeń, PWN, Warszawa 1991

Turkologie, Spuler (red.), w: Handbuch der Orientalistik, 1963

Underhill R., Bibliography of Modern Linguistic Work on Turkish

Waley M. I., Türkiye, Türkler ve Türk dili bibliyografyasi/Bibliography of Turkey, Turks, and Turkish Language, 1986

Алтайские языки и восточная филология: памяти Э. Р. Тенишева, Бичелдей К. Н. (ред.), Восточная Литература, Москва 2005

Ашнин Ф. Д., Алпатов В. М., Насилов Д. М. Репрессированная тюркология. — М.: «Восточная литература» РАН, 2002

Баскаков Н. А. Введение в изучение тюркских языков. — Изд. 2-е, испр. и доп. — М.: Высшая школа, 1969

Баскаков Н. А. , Историко-типологическая характеристика структуры тюркских языков, 1975

Баскаков Н. А., Русские фамилии тюркского происхождения, Наука, Москва 1979

Баскаков Н. А., Тюркские языки, КомКнига, Москва 2007

Виноградов В.В. (red.) 1966, Языки народов СССР. Тюркские языки, Москва

Гаджиева Н. З., Серебренников Б. А., Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков: синтаксис, Наука, Москва 1986

Кононов А. Н. Биобиблиографический словарь отечественных тюркологов: Дооктябрьский период. — 2-е изд., перераб. — М., 1989

Кононов А. Н. История изучения тюркских языков в России: Дооктябрьский период. — 2-е изд. — Л.: Наука, 1982

Милибанд С. Д. Востоковеды России, XX — начало XXI века: Биобиблиографический словарь: В 2-х книгах. — М.: Восточная литература, 2008

Мурзаев Э. М., Тюркские географические названия, Восточная литература, Москва 1996

Радлов, В.В. Опыт словаря тюркских наречий, СПб.: тип. Имп. акад. наук, 1905

Самойлович А. Н., Тюркское языкознание: филология, руника, Восточная Литература, Москва 2005

Стеблева И. В., Поэзия тюрков VI-VIII веков, Издательство „Наука”, Москва 1965

Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков: региональные реконструкции, Тенишев Э. Р. (ред.), Наука, Москва 2002

Ярцева В. Н., Солнцев В. М., Толстой Н. И., Языки мира: тюркские языки, Институт языкознания РАН, Москва 1996

Słowniki

Türk lehçeleri sözlüğü – wielojęzyczny słownik języków turkijskich

Севортян Э. В., Этимологический словарь тюркских языков: общетюркские и межтюркские основы на букву „Б”, Наука, Москва 1978

Севортян Э. В., Этимологический словарь тюркских языков: общетюркские и межтюркские основы на буквы „В”, „Г” и „Д”, Наука, Москва 1980

Севортян Э. В., Этимологический словарь тюркских языков: общетюркские и межтюркские основы на гласные, Наука, Москва 1974

Этимологический словарь тюркских языков: общетюркские и межтюркские лексические основы на буквы „Л”, „М”, „Н”, „П”, „С”, Дыбо А. В. (ред.), Восточная литература, Москва 2003

Czasopisma

Folia Orientalia

Przegląd Orientalistyczny

Rocznik Orientalistyczny (patrz także niektóre wydania przedwojenne)

Artykuły i inne publikacje w czasopismach

Kotwicz W., Studia nad językami ałtajskimi (Wstęp), Rocznik Orientalistyczny, t. XVI: str. 4–79.

Paraskiewicz K., Z historii orientalistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim

Strony internetowe

Monumenta Altaica – zbiór różnorodnych materiałów dotyczących narodów i języków turkijskich

L’Asiatheque – różne materiały o językach Azji, ale nie tylko

Internet Archive – tu jest wszystko o wszystkim. Kopalnia bez dna.

Oldevrasia.ru – historia starożytnej Eurazji

Twirpx – głównie rosyjskojęzyczne materiały z najróżniejszych dziedzin dostępne po zarejestrowaniu

Turan Today – ogólnoturkijski portal informacyjny

Księgarnie i wydawnictwa

http://www.mardjani.com/ – Dom Wydawniczy Mardżani (Moskwa)